Provoz obchodu byl ukončen k 1.12.2019 V současné době na prodej. Více info na grossjakub@seznam.cz

Myopatie u koní a jejich diferenciální diagnostika

V tomto článku se pokusím zjednodušeně shrnout to, co nás poslední dobou velmi trápí.

Celý článek, uveřejněný ve veterinářství v únoru 2006 najdete  přiloženém odkazu.

Jedním z onemocnění projevujících se akutní rabdomyolýzou je polysaccharide storage myopathy (PSSM). PSSM postihuje koně plemen Quarter Horse, chladnokrevníky, teplokrevníky a jejich křížence. Jedná se o dědičné onemocnění, pravděpodobně s autozomálně recesivním typem dědičnosti,5 charakterizované abnormálním nahromaděním (storage) glykogenu a jeho zvláštní patologické formy ve svalových vláknech.6,7 Pozitivním důkazem PSSM je přítomnost PAS (periodic acid-Shiff) pozitivních inkluzí rezistentních k natrávení amylázou ve svalových vláknech. Nástup klinických příznaků je vázán na předcházející fyzickou zátěž

Dalším onemocněním je rekurentní zátěžová rabdomyolýza (recurrent exertional rhabdomyolysis, RER) která způsobuje zátěžové myopatie u koní plemene anglický plnokrevník. Příčina onemocnění pravděpodobně spočívá v poruše regulace svalové kontrakce.9,10 Epizody RER mohou být klinické i subklinické, většinou jsou vázány na fyzickou zátěž.

Nutriční myodegenerace (NMD) je onemocnění způsobené nedostatkem selenu a vitamínu E v organismu. Nejčastěji se vyskytuje u hříbat, u dospělých koní je méně obvyklé.12 Diagnostika NMD je založena na klinických příznacích, mezi které patří také dysfagie, jež může být u dospělých koní jediným viditelným projevem (postižení žvýkacích svalů a svalů podílejících se na polykání). Při patoanatomickém vyšetření bývají nalézány bilaterálně symetrické oblasti bledé svaloviny, často v podobě pruhů. Nejvíce postiženy jsou velké svalové skupiny končetin, bránice, žvýkací svaly, jazyk, interkostální svaly a myokard. Onemocnění je geograficky vázáno na oblasti s nízkou koncentrací selenu v půdě, mezi které patří i území České republiky.16 Prognóza NMD je nepříznivá. Důležitá je prevence onemocnění (kontrolní stanovení koncentrace selenu nebo aktivity GSH-Px v plné heparizované krvi a suplementace selenu). 

Glykogen branching enzyme deficiency (GBED) je onemocnění vyskytující se u hříbat plemene Quarter Horse a jemu příbuzných plemen. Jedná se o fatální onemocnění s autozomálně recesivním typem dědičnosti, projevující se aborty v poslední třetině gravidity nebo předčasnými porody. Hříbata narozená předčasně, ale i v očekávaném termínu, jsou méně aktivní, slabá, mívají vyvinuty flexní deformity na všech končetinách, intermitentní hypoglykemii, leukopenii a perzistentní zvýšení CK, AST a GMT. Svaly nejsou při palpaci bolestivé ani ztuhlé. Při patoanatomickém vyšetření a histologickém vyšetření nejsou zjišťovány žádné typické změny.

Myopatií neurogenního původu je equine motor neuron disease (EMND). EMND je charakterizována ztrátou dolních motoneuronů v mozkovém kmeni a míše. Obvykle se vyskytuje u dospělých koní s nedostatečným přístupem k pastvě. Klinické příznaky zahrnují ztrátu kondice, vyčerpání, svalovou slabost (třes, fascikulace kosterního svalstva). Koně zaujímají abnormální postoj s hrudními a pánevními končetinami podsunutými pod tělo, ocas je nesen neobvykle vysoko.

Atypická myoglobinurie je často fatálním onemocněním neznámého původu, které se sporadicky objevuje u pasoucích se koní. Hlavním rysem onemocnění je náhlý nástup klinických příznaků charakterizovaný slabostí, ztuhlostí, ulehnutím, pocením a myoglobinurií. Dochází k výrazné elevaci svalových enzymů. Většinou bývá postiženo více koní zároveň. Za jeden ze spouštěcích faktorů onemocnění jsou považovány zhoršené klimatické podmínky, největší prevalence onemocnění je během podzimu. Patoanatomické změny jsou podobné jako u NMD, jsou známy i případy bez makroskopického patoanatomického nálezu. Histologický nález odpovídá degeneraci kosterního svalstva a myokardu, která postihuje vlákna typu I. Prognóza onemocnění je navzdory terapii velmi nepříznivá, mortalita dosahuje 89 %.

Prokázané otravy byly způsobeny Javorem klen a Javorem jasanolistým. Hypoglycin obsažený v listech a nažkách způsobuje právě atypickou myoglobinurii. Rovněž již bylo prokázáno, že Hypoglycin v nich obsažený, zůstává i po přemrznutí.

Mé osobní doporučení je kontrolovat okolí a prostranství výběhů, případně Javory pokácet.

Koně většinou Javory nežerou pokud mají dostatek pastvy nebo sena.

Pokud naleznete zde nezmíněné informace, napište do komentářů.

 

Zdroj: https://vetweb.cz/myopatie-u-koni-a-jejich-diferencialni-diagnostika/